Islam in crisis, geschiedenis van een cultuur in crisis

Dit boek behandelt de officiële geschiedenis van de islam die door de islamitische orthodoxie wordt behoed en beschermd. Aan de hand van islamitische soennitische bronnen tracht de schrijver een beeld te schetsen dat afwijkt van het beeld dat de orthodoxie uitdraagt. Islam, geschiedenis van een cultuur in crisis her-analyseert en reconstrueert onder andere de historische achtergronden waarin de heilige schriften van de islam zijn opgesteld. Hierbij legt dit academisch werk onderbouwde en objectieve conclusies voor aan de lezer voor eigen oordeelsvorming.
Het boek is te bestellen: www.boekscout.nl of www.bol.com
cover_klein

Een passage uit het boek:
“De islamitische orthodoxie verandert niet alleen de manier waarop de Schriften van de islam tot stand zijn gekomen, maar ook de context waarin deze Schriften het licht hebben gezien. De islam heeft zich niet vreedzaam ontwikkeld, een gegeven dat om geen enkele reden genegeerd of ontkend mag worden. Geweld karakteriseerde de eerste twee eeuwen van deze nieuwe religie. Wij denken niet aan de eerste oorlogen van profeet tegen zijn tegenstanders onder de Mekkanen. Deze oorlogen zijn voor onze analyse niet van groot belang omdat ze weinig impact hebben gehad op het ontstaansproces van de islam. De bloedige conflicten die de vastlegging van de islamitische orthodoxie aanzienlijk hebben beïnvloed, zijn die, die direct volgden op de dood van de profeet. Dat waren burgeroorlogen tussen moslims onderling. Het is praktisch onmogelijk om de effecten te negeren die al deze bloedige oorlogen en confrontaties op de samenstelling van de voornaamste islamitische teksten hebben gehad. De erkenning van de karakterisering van deze beginperiode die de orthodoxie op een brutale manier probeert weg te poetsen, is naar ons idee van groot belang voor een grondige kennis van de ontwikkeling en de wording van de islam.
Bij dit onderzoek is het niet de bedoeling om de conflicten van de vroege islam volgens de dichotomie gelijk/ongelijk te beoordelen. Wij proberen slechts de effecten ervan op de wording van de islam in kaart te brengen. Ons doel is niet om de islam als wit of zwart te bestempelen, de islam aan te vallen of juist te verdedigen; deze intentie hebben we niet. Wat ons voor ogen staat is de analyse van de context waarin de islam is ontwikkeld, een context die de orthodoxie heel lang heeft ‘belegerd’. Voor dit traject beroepen we ons op de islamitische literatuur zelf, voornamelijk de soennitische. Wij zijn ons ervan bewust dat deze literatuur door vele duizenden onderzoekers en historici is bestudeerd, maar wij zijn van ook mening dat deze literatuur nog meer mogelijkheden biedt om de geschiedenis van de islam vanuit een ander perspectief te kunnen belichten. Het bestude-ren van de islamitische literatuur in haar geheel is bijna een on-mogelijke opgave, want dan krijgen we te maken met een grote hoeveelheid aan interpretaties en interpretaties van de interpretaties. Daarom gaat onze aandacht in dit onderzoek slechts uit naar drie centrale vragen:
a) Hoe groot is het verschil tussen de islam van Mekka en die van Medina?
b) Hoe komt het dat de islam ooit een bloeiende beschaving ontwikkelde, voordat hij in een eeuwige crisis terechtkwam?
c) Hoe groot is de impact van de interne en externe oorlogen op het ontstaan van de islamitische geschriften en de wording van de nieuwe religie in het algemeen?”